Privacy Policy

 • Als Container Terminal Doesburg beperken wij ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.
 • Als Container Terminal Doesburg zorgen wij dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke juistheid, compleetheid en courantheid.
 • Als Container Terminal Doesburg verzamelen wij enkel persoonsgegevens nadat de doelen van het verzamelen afdoende en op voorhand bekend zijn gemaakt, duidelijk is dat het gebruik beperkt wordt tot het realiseren van deze doelen of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.
 • Als Container Terminal Doesburg stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking aan andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve dan op grond van expliciet door de betrokkene gegeven toestemming.
 • Als Container Terminal Doesburg zorgen wij dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen of terbeschikkingstelling.
 • Als Container Terminal Doesburg stellen wij ons actief op waar het om het bekend maken van onze bedrijfsidentiteit betreft alsmede de aard van en reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.
 • Als Container Terminal Doesburg zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt, antwoord krijgt op de vraag of wij persoonsgegevens over hem/haar hebben, de feitelijke beschikking krijgt over deze hem/haar betreffende persoonsgegevens, deze gegevens tegen niet excessieve betaling en in een leesbare vorm krijgt en indien hem/haar dit wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden wordt geweigerd alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend. Hij/zij de hem/haar betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat deze persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd.
 • Als Container Terminal Doesburg zorgen wij dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.
 • Als Container Terminal Doesburg zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld.
 • Als Container Terminal Doesburg dragen wij geen persoonsgegevens over naar derde landen voordat wij ons hebben verzekerd dat het ontvangende land de rechten en vrijheden waar het de verwerking van persoonsgegevens betreft, afdoende waarborgt en beveiligt.
 • Onze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het websitegebruik te helpen analyseren teneinde onze diensten hierop af te kunnen stemmen en het gebruiksgemak verder te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Container Terminal Doesburg. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat enkele functies en services op onze of andere websites niet meer functioneren dan u gewend bent als u uw cookies uitschakelt.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.